Náš program

Předškolní vzdělávání naplňujeme podle Školního vzdělávacího programu:

"Když barvičky čarují, barevný svět malují". 

Název programu vychází z poznávání přírody ve všech jejich obdobích. Program rozvíjí úctu k životu a vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. To, jak se dítě cítí a co prožívá, je základem nejen citových, ale i poznávacích potřeb. Emoce a city patří do oblasti prožívání vztahu jedince ke skutečnosti. Z jednotlivých citových prožitků se vyvíjí trvalé citové vazby k lidem, k určitým činnostem, k hodnotám, ke světu.

Cílem programu je:

Vytvořit každému dítěti podmínky vnímat svět kolem sebe a dění v tomto světě - napomáhat dětem tak, aby chtěly samy vyjít vstříc poznání, naslouchání a objevování. Předávat vědomosti a dovednosti prostřednictvím prožitku a individuálních zájmů v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků.

Získávat základy pro odpovědný postoj ke společenskému a přírodnímu prostředí- vytvářet  vyhovující, přirozené podmínky k rozvoji dětské osobnosti, respektovat individuální schopnosti  a umožnit každému dítěti dospět k nejlepší úrovni osobního rozvoje.

Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, city a vůli na základě interakce s okolím - našim posláním je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení.

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu:

"Hnědý podzim" - v tomto tématickém bloku se děti adaptují  na život ve škole, učí se aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy,  rozvíjí dětská přátelství,  Se svými novými kamarády  poznávají  podzimní přírodu, vnímají její barevnost. Seznamujeme děti s podzimními pracemi, sklizeň plodů zahrad, polí, lesa. U dětí  vytváříme kladný vztah k přírodě, pokusíme se charakterizovat znaky podzimu v souvislosti s počasím a oblečením a tímto přispívat k povědomí o ochraně zdraví v podzimním klimatu. V období, kdy se příroda ukládá k zimnímu spánku budeme hovořit o životě hospodářských a volně žijících zvířat.

"Bílá zima" - příroda se uložila ke spánku a my s dětmi budeme pozorovat, co se děje nyní v zimě. Objevují se první sněhové vločky a s tím se začínáme připravovat na adventní čas. Všude kolem nás se připravuje vánoční atmosféra. Děti se učí dělat radost sobě i druhým, rodičům i svým nejbližším. Nezapomínáme ale na přírodu - ptáčky a zvířátka. Pozorujeme změny počasí, dbáme na bezpečnost a užíváme si zimního radování. Toto období ukončíme rejem masek, karnevalem.

"Zelené jaro" - jaro nám opět probudilo přírodu.  Při jejím pozorování  rozvíjíme u dětí poznatky a dovednosti spojené s ročním obdobím. Vedeme děti k poznání široké škály barev - louka, zahrada, les, k poznávání práce na zahradách a polích, zrození nového života domácích a volně žijících zvířat. Vedeme děti k uvědomění si, jak se mají podílet na ochraně přírody a svého okolí. Poskytneme dětem dostatek informací o bezpečnosti v dopravě. Jeden celý měsíc děti prožijí v říši pohádek. Seznámí se s kouzlem pohádkové říše při manipulaci s knihami, návštěvou knihovny, ale i prožitkovými činnostmi při vlastní dramatizaci. Povedeme děti k utužování a prohlubování vztahů v rodině a k místu bydliště. Oslavíme svátky jara tvořivými činnostmi.

"Žluté léto" - tento blok nabízí prožívat čas v přírodě a pokračovat v poznávání přírody v letním období. Objevovat život na louce, u potoka, rybníka, v lese. Povídat si o ochraně a bezpečí v přírodě. S dětmi budeme více poznávat své město a jeho okolí, zařadíme vycházky na delší vzdálenost. Povyprávíme si o životě u moře, o existenci jiných kultur, o jiném způsobu života v dalekých zemích. Prožijeme s dětmi veselý Den dětí a rozloučení se školáky.

Vzdělávání dětí se řídí vzdělávací nabídkou, kterou  přizpůsobujeme složení kolektivu dětí, jejich individuálním zvláštnostem, zájmům, schopnostem a  potřebám.

Formy - hlavní činností je hra spontánní, tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová a taneční .  Využíváme spontánních nápadů dětí, uplatňujeme situační učení. Didaktická činnost (záměrné učení), ve kterém děti naplňují konkrétní cíle vzdělávací nabídky probíhá  řízenými činnostmi, skupinově nebo  individuálně. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. 

Metody - vytváříme podnětné, radostné a obsahově bohaté vzdělávací prostředí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Zařazujeme prožitkové učení a kooperativní činnosti, které vychází z přímých zážitků dítěte Poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou dítě individuálně potřebuje, včetně potřeb specifických.

Hlavními zásadami pro práci s dětmi je:

- podporování duševní pohody dětí - zájem a spokojenost dítěte v mateřské škole

- upřednostnění potřeb a věkových zvláštností dětí - při práci s dětmi uplatňujeme individuální   přístup

- hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti

- respektujeme specifika předškolního vzdělávání - vycházíme ze zájmu a schopností dětí

Třídy a jejich programy -   "Včeličky" - Jsme každý den celičký, pilní jako včeličky.

                                               "Motýlci" - Celý rok si hrajeme a poznáváme svět.

                                               "Kuřátka" - Pojďte s námi kluci, holky, vy kuřátka, do kouzelné

                                                                 školky.

                                               "Žabičky" - Rozhlédni se tu a tam, žába skáče sem a tam. Všude je 

                                                                 tu velký svět, pojď si o něm vyprávět.

                                               "Berušky" - Zelené jaro, žluté léto, hnědý podzim, bílá zima - celý

                                                                  rok nám bude prima.